Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre prenájom a kúpu tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu www.panikolacikova.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod s názvom panikolacikova.sk a kupujúcim pri prenájme a nakupovaní tovarov a služieb prostredníctvom internetovej stránky panikolacikova.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Predmet prenájmu a predaja v internetovom obchode je špecifikovaný v jednotlivých sekciách nachádzajúcich sa na webovej stránke internetového obchodu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, na základe ktorej dochádza k odplatnému poskytovaniu tovarov a služieb v rámci internetového obchodu (ďalej len „VOP“).

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Jana Malaga, miesto podnikania: Pifflova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 46 343 113, zápis: Živnostenský register Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-208327 (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

mobil: +421 908 82 97 97

e-mail: panikolacikova@gmail.com

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104.

 1. Kupujúcim je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim, pri kúpe tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu.
 2. Tovarom je produkt alebo služba, ktoré sú v ponuke internetového obchodu; opis tovaru je uvedený pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke panikolacikova.sk; predávajúci je viazaný svojou ponukou do vypredania zásob.
 3. Objednávka jednotlivých tovarov sa realizuje prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára na www.panikolacikova.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie údajov uvedených vo formulári a zaslanie objednávky kliknutím na ikonu objednať (návrh kúpnej zmluvy). Spolu s vykonaním objednávky musí kupujúci vysloviť svoj súhlas s VOP. Objednávka sa stáva záväznou zaslaním potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (akceptácia kúpnej zmluvy).
 4. Objednávka musí obsahovať vyplnenie nasledovných údajov:
 5. identifikačné údaje kupujúceho – meno a priezvisko (názov alebo sídlo), bydlisko – ulica, orientačné a súpisné číslo, mesto, PSČ (sídlo alebo miesto podnikania), e-mailovú adresu
 6. špecifikáciu objednávaného tovaru – názov tovaru, množstvo, termín prenájmu (6 dní, od štvrtka do utorka)
 7. cena a spôsob platby za tovar
 8. spôsob a miesto dodania tovaru
 9. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

Článok III.

Cena a dodacie podmienky

 1. Ceny jednotlivých tovarov sú uvedené zvlášť pri každom tovare v ponuke internetového obchodu, prípadne v cenníku, ktorý sa nachádza na webovej stránke internetového obchodu.
 2. V cene za tovar nie je zahrnuté poštovné a balné. Pri kúpe tovaru nad 80 € sa poštovné neúčtuje.
 3. Cena poštovného je podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
 4. Predložením poukážky akceptovanej predávajúcim môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z celkovej ceny tovaru vo výške uvedenej na poukážke.
 5. Podľa výberu spôsobu dodania tovaru je možné zaplatiť kúpnu cenu za tovar bankovým prevodom na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo v hotovosti.
 6. Osobný odber možný na týchto miestach: Bratislava, Prešov, Nová Baňa.
 7. Tovar objednaný prostredníctvom objednávkového formulára je dodávaný podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v termíne uvedenom vo formulári na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári, prípadne bude pripravený na osobné prevzatie po pripísaní kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. Tovar je možné prevziať aj osobne v prevádzke predávajúceho, ak si kupujúci túto možnosť vybral v objednávkovom formulári.
 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu na strane dopravcu. Za dodanie tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke bez ohľadu na to, či ho kupujúci skutočne prevzal.
 9. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty – poistenie je zahrnuté v cene poštovného.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov tak, že nové ceny sa stávajú pre kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia. Takýto postup sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný, s výnimkou prípadov, ak došlo k zjavnej chybe pri uvedení kúpnej ceny, ktorá sa výrazne odlišuje od priemerných cien na trhu; v takom prípade je kupujúci oprávnený novú cenu odmietnuť a objednávku zrušiť, pričom rovnaké právo zrušiť objednávku má aj predávajúci.
 11. Predávajúci po potvrdení objednávky vystaví na príslušný tovar faktúru, ktorú odošle kupujúcemu formou e – mailu (pri platbe bezhotovostným prevodom) alebo poštou (pri platbe na dobierku). Pri platbe bezhotovostným prevodom je potrebné za účelom identifikácie platby a riadneho vybavenia objednávky potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený vo faktúre. V prípade neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru.
 12. Tovar je možné prenajať na 6 dní: od štvrtka do utorka, na základe vzájomnej dohody je termín prenájmu možné meniť vzhľadom na dĺžku trvania prenájmu sa po vzájomnej dohody upravuje aj cena za prenájom.
 13. Pre objednávky prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné ceny zverejnené na internetovej stránke www.panikolacikova.sk alebo osobitne dohodnuté s predávajúcim.
 14. V prípade prenájmu tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar v dohodnutom čase na dohodnuté miesto prípadne poštou odoslať (na vlastné náklady v poistenej zásielke slovenskej pošty) najneskôr v posledný deň prenájmu do 12:00 hodiny.

Článok IV.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom alebo písomne, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a tovar musí byť v lehote 5 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy doručený na adresu sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, doklad o zaplatení a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
 3. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 4. Pri dodržaní povinností kupujúceho podľa predchádzajúcich bodov, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil. O spôsobe vrátenia ceny za tovar sa zmluvné strany vopred dohodnú.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Článok V.

Reklamačné podmienky a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Kupujúci je povinný predávaný tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť a neuplatnil ich bez zbytočného odkladu. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci pri jej prevzatí.
 2. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú poskytol kupujúcemu zľavu; pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 3. Za vadu tovaru nie je možné považovať takú vadu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho skladovania tovaru, mechanického poškodenia tovaru alebo nesprávnym zaobchádzaním a manipuláciou s tovarom.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí akékoľvek vady je povinný o tom predávajúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Po dohode s predávajúcim je potrebné zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Náklady na dopravu reklamovaného produktu nesie kupujúci.
 5. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo osobným prevzatím, je kupujúci povinný na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať o tom na pošte, záznam s popisom poškodenia a odôvodnením, aby si predávajúci mohol u dopravcu žiadať náhradu škody, resp. nároky z poistenia tovaru. V prípade nedodržania postupu kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, si predávajúci môže voči kupujúcemu započítať peňažné nároky, ktoré mu týmto nesprávnym postupom kupujúceho vznikli.
 6. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou použitých vecí, pri ktorých je záručná doba 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny (t.j. doklad z registračnej pokladne alebo faktúru).
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 9. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 13. Pri uplatnení neoprávnenej reklamácie tovaru je kupujúci povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s jej vybavovaním.

Článok VI.

Sankcie za neprevzatie zásielky

 1. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, ktorej obsahom je objednaný tovar, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20 €. Na túto čiastku bude kupujúcemu vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry; nárok na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou dotknutý.
 2. Neprevzatím tovaru v lehote 14 dní odo dňa prvého doručenia alebo prvého uloženia na prevádzke pre osobný odber zmluva zaniká a predávajúci nie je povinný opakovane dodať tovar kupujúcemu, ak nebolo dohodnuté inak; sankčné nároky predávajúceho nie sú zánikom zmluvy dotknuté.
 3. Predávajúci má okrem nárokov podľa predchádzajúcich bodov právo požadovať úhradu nákladov spojených s márnym doručením tovaru spôsobeným kupujúcim jeho neprevzatím.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára v rámci internetovej stránky panikolacikova.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k uchovávaniu, zhromažďovaniu a používaniu údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.
 2. Všetky údaje požadované pri objednávke jednotlivých tovarov prostredníctvom objednávkového formulára slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho. Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Registráciou na internetovej stránke panikolacikova.sk kupujúci súhlasí, aby bol do budúcna informovaný o novinkách a akciách v internetovom obchode formou e-mailu alebo telefonicky. Ak kupujúci nebude mať záujem o zasielanie týchto informácií, má kedykoľvek právo ukončiť ich zasielanie postupom uvedeným v každej správe.
 4. Predávajúci nezodpovedá za bezpečnosť ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), ak takémuto zásahu nemohol z objektívnych dôvodov zabrániť, pretože to nebolo v jeho technických možnostiach.

Článok VIII.

Práva duševného vlastníctva

 1. Kupujúci vyhlasuje, že k materiálom, súborom, obrazovým údajom a predmetom dodávaných za účelom poskytnutia tovarov a služieb zo strany predávajúceho má autorské právo, licenciu na použitie diela od autora diela a iné právo duševného vlastníctva, ktoré ho oprávňujú požadovaným spôsobom nakladať s poskytovanými materiálmi, súbormi, obrazovými údajmi a predmetmi.
 2. Predávajúci nezodpovedá za porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb, ku ktorému dochádza spracovaním materiálov, súborov, obrazových údajov a predmetov na základe objednávky kupujúceho a dodaných kupujúcim. Právne následky z porušenia práv duševného vlastníctva znáša samotný objednávateľ.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že zo strany predávajúceho nedochádza k nakladaniu a používaniu práv duševného vlastníctva. Predávajúci je výlučne iba spracovateľom tovarov a služieb na základe požiadaviek kupujúceho po technickej stránke a jeho konanie nie je považované za konanie v zmysle nakladania a používania predmetov podliehajúcich pod práva duševného vlastníctva tretích osôb.
 4. V prípade, že v dôsledku porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb kupujúcim vznikne predávajúcemu škoda, je kupujúci povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť bezodkladne po oznámení jej vzniku a výšky, a to v celom rozsahu.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú umiestnené na internetovej stránke panikolacikova.sk.
 2. Objednaním tovaru kupujúci v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdzuje pri každej objednávke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sa použijú v znení platnom v čase objednávky na všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto podmienky sú považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to podľa vlastného uváženia. Na objednávky realizované pred zmenou obchodných podmienok sa vzťahujú pôvodné obchodné podmienky.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1.5.2015

V Bratislave, dňa 1.5.2015